info@avukatyardimlasma.com

TEMYİZ KESİNLİK SINIRI BELİRLENİRKEN YALNIZ DAVA KONUSU EDİLEN TAŞINIR MALIN VEYA ALACAĞIN DEĞERİ DİKKATE ALINIR

TEMYİZ KESİNLİK SINIRI BELİRLENİRKEN YALNIZ DAVA KONUSU EDİLEN TAŞINIR MALIN VEYA ALACAĞIN DEĞERİ DİKKATE ALINIR

        YARGITAY 22. Hukuk Dairesi         

2019/4930 E.  ,  2019/12977 K.

 

önemli bilgiler


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Y A R G I T A Y K A R A R I

Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427. maddesi uyarınca temyiz edilemez. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz. 
Dosya içeriğine göre; hüküm altına alınan ve temyize konu edilen miktarın toplamı 1.412,54 TL olup karar tarihi itibari ile 3.200,00 TL temyiz kesinlik sınırı kapsamında kaldığından davalı vekilinin temyiz isteminin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427, 432. maddeleri uyarınca REDDİNE, peşin alınan temyiz karar harcının talep halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.