info@avukatyardimlasma.com

SOMUT DELİL YOK İKEN, KENDİ SUÇUNU BEYAN EDEN SANIK, ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANIR

SOMUT DELİL YOK İKEN, KENDİ SUÇUNU BEYAN EDEN SANIK, ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANIR

20. Ceza Dairesi         2015/12764 E.  ,  2019/1837 K.


"İçtihat Metni"

Mahkeme : BAKIRKÖY 7. Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma
Hüküm : Mahkûmiyet

 

                                    yargıtay kararı

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-)Suça konu uyuşuturucu maddenin PTT Kargo Bingöl şubesinde yapılan arama neticesinde ele geçirilmesinden sonra, sanık ...'un, hakkında beraat kararı verilen ...'ın soyut beyanı dışında aleyhinde yeterli delil bulunmadığı aşamada ele geçen uyuşuturucu maddeyi kargo paketine kendisinin koyduğunu beyan ederek kendi suçunun, söz konusu uyuşturucuyu diğer sanık ... ile birlikte aldıklarını söyleyerek de sanık ...'in suçunun ortaya çıkamasına yardım ve hizmet ettiği, Sanık ...'in diğer sanık ...'un soyut beyanı dışında aleyhinde yeterli delil bulunmadğı aşamada ele geçen uyuşuturucu maddeyi sanık ... ile birlikte aldıklarını söyleyerek kendi suçunun ortaya çıkmasına yardım ve hizmet ettiği anlaşılmakla; Sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nın 192/3. maddesindeki etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
2-)Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK’ nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
3-)Sanıkların göz altında geçirdiği sürenin karar başlığında gösterilmemiş, sanıklar hakkında hükmolunan cezalardan TCK'nın 63. maddesi gereğince gözaltında geçen sürelerin mahsup edilmesine karar verilmemiş olması,
Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 25.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.