info@avukatyardimlasma.com

POSTACININ, DAĞITIM SAATİNDE MUHATABIN ADRESTE OLMADIĞINDAN BAHİSLE, HİÇBİR ARAŞTIRMA YAPMADAN MUHTARA TEBLİGAT YAPMASI, USULSÜZDÜR.

POSTACININ, DAĞITIM SAATİNDE MUHATABIN ADRESTE OLMADIĞINDAN BAHİSLE, HİÇBİR ARAŞTIRMA YAPMADAN MUHTARA TEBLİGAT YAPMASI, USULSÜZDÜR.

20. Hukuk Dairesi         2016/13080 E.  ,  2019/3982 K.

yargitay kararı


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davadan dolayı yerel mahkemece verilen hüküm davacı ... Yönetimi ve davalı ... vekili ile ... tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü:

K A R A R

Temyiz incelemesinin yapılabilmesi için;
Davalılardan ..., ...; ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ...’a gerekçeli karar tebliği muhatap tevziat saatlerinde adreste bulunmadığından denilmek suretiyle muhtara tebliğ edilmişse de davalıların tevziat saatlerinde nerede oldukları, geçici mi uzun süreli mi gittikleri tespit edilerek tebligatın yapılması gerekmekte olup yapılan tebligatlar usulsüzdür. O halde yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan ve isimleri tek tek belirtilen davalılara gerekçeli karar tebliğlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılmadığı anlaşıldığından, adı geçenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca yöntemine uygun biçimde karar tebliğ edilerek bu noksanlığın giderilmesi, usulüne uygun karar tebliğlerinden sonra temyiz süresinin beklenilmesi, ondan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Dairemize gönderilmesi,
Ayrıca, dava dosyasının, 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK’nın 433/3. ve Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 203. maddeleri uyarınca tarih ve işlem sırasına göre düzenlenip, dizi listesine bağlandıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda değinilen eksikliklerin giderilmesi için dosyanın YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE 13/06/2019 günü oybirliğiyle karar verildi.