info@avukatyardimlasma.com

25.10.2017 TARİHİNDEN SONRA VERİLEN İŞE İADE DAVALARINDAKİ KARARLAR HAKKINDA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI KESİNDİR

25.10.2017 TARİHİNDEN SONRA VERİLEN İŞE İADE DAVALARINDAKİ KARARLAR HAKKINDA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI KESİNDİR

22. Hukuk Dairesi         2019/4754 E.  ,  2019/12959 K.

 

Önemli Bilgi


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... 7. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : İŞE İADE 

Y A R G I T A Y K A R A R I

25.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8/1-a maddesi gereğince 4857 sayılı Kanunun 20. maddesi uyarınca açılan fesih bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz. Aynı Kanun'un geçici 1. maddesinin 4. fıkrasında da ilk derece mahkemeleri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kararların karar tarihindeki kanun yoluna ilişkin hükümlere tabi olduğu hususu düzenlenmiştir. Belirtilen düzenlemeler uyarınca ilk derece mahkemelerinden 25.10.2017 tarihinden sonra verilen işe iade davalarındaki kararlar hakkında bölge adliye mahkemesi kararları kesindir, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz. 
Dosya içeriğine göre, işe iade talepli somut davada İlk Derece Mahkemesinin karar tarihi 25.10.2017 tarihinden sonra olduğundan; Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik temyiz isteminin 7036 Sayılı Kanun'un 8/1-a maddesi ve geçici 1. maddesinin 4. fıkrası gereğince REDDİNE, peşin alınan karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kararın bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 13.06.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.